1. ประกาศกองทุน
 2. ข่าวเอ็มเอฟซี
 3. โปรโมชั่น
 4. รู้ทันภาวะการตลาด

 1. กองทุนรวม
 2. กองทุนอสังหา.
 3. SET

  10 ส.ค. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  กองทุนรวมตลาดเงิน
  (Money Market Fund)

  MMGOVMF11.8888

  กองทุนรวมตราสารหนี้
  (Fixed Income Fund)

  MFF21.3918

  MMM-MF13.6700

  MMM-PLUS10.7697

  MSI10AI10.1155

  MSI11AI10.1065

  MSI12AI10.0644

  MSI14AI10.0028

  MSI15AI9.9831

  MSI16AI10.0358

  MSI17AI10.0069

  MSI18AI9.9963

  MSI19AI 

  MSI2AI10.8470

  MSI3AI10.8719

  MSI4AI10.6609

  MSI5AI10.5525

  MSI6AI10.5202

  MSI7AI10.4802

  MSI8AI10.2819

  MSI9AI10.1860

  MSHORTPVD10.0718

  MT2Y10.2842

  MT2Y210.3371

  MT2Y310.1603

  SMART-PLUS9.6521

  SMARTMF10.0795

  กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น
  (Flexible Fund)

  GI5EM16.5111

  HAPPY D58.6999

  KAF19.6626

  MBT-G22.6689

  MBT-PVD25.9241

  MBT-U25.9234

  M-FLEX5.7242

  MFX35.2196

  MIF-G7.9363

  MIF-PVD9.7153

  MIF-U9.7153

  M-INCOMEAI10.6510

  MIPLUS-G11.4519

  MPII-A8.5397

  MPII-D8.2524

  MPII-ID8.3270

  MTOP29.4882

  MTOP3 

  Q-PORT8.8521

  SPOT33S108.8071

  SPOT33S118.1074

  SPOT33S147.0910

  SPOT33S158.6929

  SI5A46.2736

  SMO5A17.2437

  SPOT33S77.8965

  SPOT33S88.1276

  กองทุนรวมตราสารทุน
  (Equity Fund)

  AGF3.5373

  BMBF3.9523

  DE-15.9414

  MDIVA-A11.6569

  MDIVA-D10.7480

  MDIVA-ID10.8959

  HIDIVMF10.2780

  HIDIVPLUSG12.3850

  HIDIVPLUSPVD12.3853

  HIDIVPLUSUNIT12.3860

  HI-DIV8.2420

  M-ACTIVE17.2830

  MAMF33.0293

  M-MEGA-A9.1811

  M-MEGA-D8.8209

  M-FOCUS14.3022

  MGMF11.3067

  MIFMF12.7250

  M-MIDSMALL-A16.2838

  M-MIDSMALL-D15.2908

  M-MIDSMALL-PVD16.2837

  M-S5022.9093

  MS50MF9.0999

  M-SELECTCG7.0004

  MIDSMALLMF13.8569

  MVMF23.0525

  RPF225.6051

  RRF16.9401

  SAN18.4293

  SCDF0.8617

  SCIF2.9173

  SCIF21.8434

  SF416.9083

  SF544.2357

  SF74.2692

  SF82.0447

  SSB126.1719

  STD3.8426

  STD24.2257

  TNP40.6311

  TS1.8965

  UNF14.7327

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  (RMF)

  HI-DIV RMF10.5787

  I-GOLDRMF12.5606

  M-BOND13.2858

  M-CR12.4864

  M-FIX14.2990

  MGFRMF9.8676

  M-PROP RMF9.8282

  MRENEWRMF8.4694

  MMF-RMF12.9072

  M-TWSUK RMF11.1574

  M-VALUE77.6035

  M-S50 RMF9.0894

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  (LTF) การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

  MALTF33.0279

  MGLTF11.0487

  MIFLTF12.5317

  MVLTF22.4482

  HIDIVLTF10.2776

  MIDSMALLLTF13.2998

  MS50LTF9.0990

  กองทุนรวมเพื่อการออม
  (Super Savings Fund)

  MCHINASSF10.0704

  MGFSSF11.6474

  MIFSSF12.7980

  MIPLUS-SSF11.4519

  MMGOVSSF11.8887

  MMM-SSF13.6692

  M-MIDSMALL-SSF16.0182

  MPDIVSSF11.7795

  MRENEW-SSF11.4516

  MTF-SSFX12.2838

  MTF-SSF12.4599

  MTQ-SSFX10.8736

  MTQ-SSF10.8622

  MVSSF23.2224

  SMARTSSF10.1231

  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  (Foreign Investment Fund)

  I-102.3072

  I-207.0992

  I-ASEAN STAR 104.0652

  I-CHIC12.8989

  I-DEVELOP10.1189

  I-EMERGING 10S26.8228

  I-GOLD7S28.0167

  I-GOLD7S38.3468

  I-GOLD16.6194

  I-OIL4.1522

  IREITG10.3799

  IREITPVD10.8975

  I-SMART9.4981

  MATECH-A11.7049

  MATECH-D10.4377

  MATECH-IA10.9602

  MATECH-PVD11.7061

  MCANN2.9406

  MCBOND9.2718

  MCHEVO7.2995

  MCHINAGA10.2847

  MCHINAGD 9.7347

  MCHINAIA9.9737

  MCHINAPVD10.2864

  MCONT8.4186

  MCONVERT8.3389

  MD8M17.8550

  M-EDGE8.5374

  M-EM6.1756

  M-EUBANK9.5571

  MEURO9.7393

  MFTECH4.0700

  MGAG10.2173

  MGAI10.2175

  MGAPVD10.2173

  MGFGA11.9082

  MGFGD 10.7282

  MGFIA11.3382

  MGFPVD11.9086

  MGMVOL9.2282

  M-GOT17.0325

  MGS5.6493

  MGTECH8.0199

  MHEALTH10.5105

  MINFRA10.1206

  M-META6.3365

  MRENEW-A11.7477

  MRENEW-D11.3324

  MRENEW-IA11.4850

  MRENEW-PVD11.7488

  M-SUKUK10.2679

  M-MULTI-A11.2094

  M-MULTI-D10.4687

  M-VI10.6197

  MVIET8.5481

  M-SMART INCOME-AC10.0722

  M-SMART INCOME-AR10.0668

  กองทุนรวมหน่วยลงทุน
  (Fund of Fund)

  MPDIVMF11.2960

  MPDIVPVD11.8290

  MPDIVUNIT11.8687

  M-PROPERTY28.1734

  30 มิ.ย. 2022

  ชื่อกองทุนมูลค่าต่อหน่วย(บาท)

  M-II9.3993

  MNIT5.0496

  MNIT28.9356

  MNRF8.0367

  M-STOR10.4171

  HPF9.3273

  MIT8.6116

  M-PAT5.3077

  TFFIF11.6650